Strona główna ] Aktualności ] Publikacje ] O Instytucie ] Badanie religijnosci ] Adres ] Diecezje ] Alumni 2001 ] Bracia i siostry 2001 ] Duchowieństwo 2001 ] informacje o Kościele 2001 ] Parafie 2001 ] Sakramenty 2001 ] Księża Alumni Siostry Bracia 2003 ] Sakramenty 2003 ] Wierni i Parafie 2003 ] Księża, alumni, siostry, bracia 2004 ] Parafie 2004 ] Sakramenty 2004 ] Statystyka Kościoła katolickiego 2005 ] Statystyka Kościoła katolickiego 2006 ] Statystyka Kościoła katolickiego 2007 ] [ Praktyki niedzielne ] Kwestionariusz Praktyki 2011 ] AnkietaSOF-Kc ] Objaśnienia do SOF-Kc ] Kwestionariusz Praktyk Niedzielnych 2012 r. ]

Praktyki niedzielne

Ks. Witold Zdaniewicz SAC, Lucjan Adamczuk*

Wstęp

      Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, pierwsze ogólnopolskie badanie dominicantes przeprowadzono  w 1979 roku i od tego czasu prowadzone są systematycznie we wszystkich parafiach w Polsce[*]. Przeprowadza się je raz w roku w wybraną niedzielę października lub listopada. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC przekazuje parafiom, poprzez kurie diecezjalne, kwestionariusz, który powinien być wypełniony dla wszystkich ośrodków sakralnych na terenie parafii. Za zorganizowanie i przeprowadzenie badań odpowiedzialny jest, zgodnie z instrukcją, proboszcz. Organizuje on ekipy osób liczących, którzy we wszystkich wejściach do świątyni zliczają wiernych, przybywających na każdą mszę niedzielną. Ponadto, do kwestionariusza wpisuje się ogólną liczbę wiernych w parafii w celu określenia na jej podstawie liczby zobowiązanych do uczestnictwa w mszy św. niedzielnej, oraz liczbę przystępujących do komunii św. Wszystkie te dane nie mają więc charakteru subiektywnego i są niezależne od opinii proboszcza. Wiadomo jednak, że podczas tak masowego liczenia dużych grup wiernych mogą się zdarzyć  różne pomyłki i braki, co jednak nie obciąża proboszcza. Dla określenia wiarygodności uzyskiwanych w ten sposób danych, Instytut przeprowadził ostatnio badania kontrolne w wybranej parafii, niezależnie od proboszcza, i uzyskał potwierdzenie  rzetelność przeprowadzonych badań w tej parafii. Kwestionariusze wypełnione w parafiach trafiają poprzez kurie do Instytutu. Oczywiście, w opracowaniu bierze się pod uwagę tylko te parafie, które nadesłały kwestionariusze.

      Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej parafii jako odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla wszystkich parafii przyjęto to samo założenie, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę św. stanowią 82% wiernych. Pozostałe 18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi itp. – nie zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnej mszy św.  Tak więc za podstawę obliczania wskaźnika dominicantes przyjmuje liczbę zobowiązanych, do których odnosi się liczbę uczestniczących w mszy św. w  dniu badania. Ponieważ wśród osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. jest zawsze grupa wiernych, którzy przystępują również do komunii św., jest możliwość ustalenia  drugiego wskaźnika religijności: jest to liczba tych wiernych odniesiona do liczby zobowiązanych, co wyrażone w odsetkach daje wskaźnik communicantes .

      Dane liczbowe prezentowane w trzeciej części publikacji opracowane zostały na poziomie diecezji i Polski ogółem. Jednostką analityczną jest diecezja, w ramach której liczy się dane z wszystkich parafii, które są bardzo zróżnicowane. Tak więc dane z diecezji stanowią średnią, która bardzo upraszcza uzyskany obraz. W  roku 1992 nastąpił nowy podział diecezji i ich liczba wzrosła z 27 do 39. Wynikła stąd konieczność opracowania wyników w dwóch przedziałach: 1980 – 1991 i 1992 – 1999. Dane za rok 1979 zostały pominięte ze względu na ich niekompletność.

      Wyniki badania dominicantes i communicantes za cały 20 letni okres publikujemy po raz pierwszy, chociaż jeszcze w ograniczonym zakresie. Są to w zasadzie tylko tabele statystyczne, mapy i  wykresy. Ale nawet taki ogólny obraz pozwala na pewne wnioski, które łatwo odczytać z załączonych poniżej  czterech zestawień zbiorczych (tab. 1 - 4) i dwóch wykresów. Wynika z nich, że wskaźniki te są dość stabilne, chociaż znacznie zróżnicowane ze względu na diecezje. W skali kraju widać wyraźny systematyczny trend wzrostu wskaźnika communicantes. Natomiast wskaźnik dominicantes, po okresie spadku w latach 1980-1992, osiągnął w następnych latach wyraźną stabilizację, z niewielką tendencją wzrostową.

      Publikowane dane liczbowe, szczególnie za okres 1992-1999, mają jeszcze charakter wstępny, trwa bowiem praca nad ich weryfikacją i uściślaniem, co może spowodować, iż w następnych publikacjach, opartych na tym źródle, mogą pojawić się niewielkie zmiany. Posiadane przez Instytut dane pozwalają na wiele bardzo szczegółowych analiz, co będzie dokonane w oddzielnym opracowaniu.

      Materiał empiryczny wykorzystany w rozdziałach II i III tej części zgromadził i wstępnie opracował zespół Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC pod kierownictwem ks. Witolda Zdaniewicza SAC, w składzie: Małgorzata Grzegrzółka-Bąk, Arkadiusz Łankowski, Mirosława Osytek, Robert Stępisiewicz i Maria Żychlińska. Opracowanie statystyczne danych empirycznych, tabele, wykresy i mapy wykonali Mariusz Chmielewski (II rozdział) i Grzegorz Gudaszewski (III rozdział), pracownicy Wydziału Wyznań i Narodowości GUS,  pod kierownictwem Lucjana Adamczuka.

 Tab. 1. Wskaźnik dominicantes według diecezji w latach 1980-1991

 

Rok

Diecezja

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

 

%

Polska

51,0

52,7

57,0

51,2

52,2

49,9

52,9

53,3

48,7

46,7

50,3

47,6

białostocka

56,2

66,9

51,6

51,3

51,9

40,2

50,3

51,2

49,0

43,9

49,0

74,2

chełmińska

51,0

55,2

58,4

58,1

66,7

45,5

52,3

53,2

52,5

48,7

53,1

48,5

częstochowska

40,0

46,5

46,3

35,8

37,5

38,1

43,9

46,9

43,2

36,2

40,4

34,8

drohiczyńska

50,5

49,0

51,6

43,1

48,1

51,4

53,9

46,7

46,9

38,9

51,3

47,2

gdańska

46,6

45,3

51,5

47,6

52,3

44,4

51,3

49,3

52,4

47,2

46,2

43,3

gnieźnieńska

54,0

60,4

67,6

55,5

53,9

50,1

51,9

52,2

51,5

48,5

53,5

49,3

gorzowska

45,2

46,7

55,1

44,8

44,8

42,4

46,3

42,9

40,5

39,9

43,7

42,4

katowicka

56,2

59,2

58,2

55,7

58,2

55,2

55,5

57,9

54,5

53,9

55,9

53,6

kielecka

50,4

45,4

54,1

51,0

49,0

53,0

52,8

48,9

46,8

45,0

49,7

45,8

koszalińsko-kołob.

43,6

51,1

48,0

44,0

45,3

44,2

43,3

50,9

39,5

42,7

38,8

39,9

krakowska

65,7

65,6

69,2

60,6

60,8

77,1

80,0

77,0

60,1

58,7

59,2

56,5

lubaczowska

71,5

76,3

67,6

66,7

66,2

64,8

67,9

61,9

62,9

59,2

65,6

62,5

lubelska

39,2

38,3

53,9

44,9

44,6

41,5

46,3

47,0

42,5

43,8

47,5

45,3

łomżyńska

52,0

59,5

50,7

45,6

52,3

46,5

47,3

46,6

44,3

40,2

49,0

44,9

łódzka

35,3

35,2

40,6

37,6

36,6

31,7

39,2

37,5

32,6

30,7

33,5

29,8

opolska

57,6

60,7

73,1

61,1

56,0

54,7

54,9

62,0

52,8

49,1

55,4

52,4

płocka

40,4

38,3

44,8

40,6

44,6

41,5

44,7

43,5

40,0

36,4

42,6

39,3

poznańska

52,5

57,4

59,8

52,6

54,0

56,4

60,8

65,4

54,3

53,2

55,9

53,4

przemyska

75,5

75,2

78,9

71,0

75,1

74,8

78,7

77,8

78,5

78,5

72,8

69,2

sandomierska

53,9

54,3

53,3

45,1

45,2

48,8

53,5

52,3

44,2

40,5

46,0

43,6

siedlecka

57,6

57,5

64,0

58,0

59,3

58,7

63,3

61,3

54,6

50,1

57,9

54,7

szczecińsko-kam.

36,6

35,4

42,7

37,5

38,7

37,5

35,8

36,3

35,7

37,3

35,8

33,1

tarnowska

73,2

78,4

87,0

85,3

86,0

73,0

79,4

79,2

74,2

77,7

77,5

73,6

warmińska

42,6

35,4

43,6

39,0

38,8

39,6

43,6

48,7

42,7

39,4

40,1

43,1

warszawska

42,1

44,8

43,1

43,4

42,7

41,6

40,9

39,9

38,5

36,7

39,8

37,6

włocławska

41,0

43,9

47,3

43,8

49,7

44,3

46,4

44,7

41,3

36,6

44,1

38,6

wrocławska

51,6

52,9

66,5

48,1

50,7

45,4

46,8

45,1

43,0

41,8

45,2

43,3

 Tab. 2. Wskaźnik communicantes według diecezji w latach 1980-1991 

 

Rok

Diecezja

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

 

%

Polska

7,8

8,1

9,6

8,6

8,9

9,1

10,4

11,1

10,7

9,9

10,7

10,8

białostocka

6,8

9,3

9,1

6,4

6,3

5,9

6,0

8,4

6,9

5,7

7,2

8,7

chełmińska

7,9

8,6

9,8

10,0

11,1

7,8

9,7

11,3

13,5

10,5

11,6

11,4

częstochowska

6,1

6,6

10,5

5,9

6,6

6,5

8,1

9,2

9,2

6,8

7,7

7,4

drohiczyńska

8,3

8,3

9,1

8,8

8,6

8,7

12,4

10,6

10,6

8,1

10,5

11,3

gdańska

7,9

5,4

10,1

10,2

10,3

9,4

12,3

11,7

12,9

12,2

11,5

12,2

gnieźnieńska

9,0

10,7

11,5

9,7

9,2

8,9

10,4

10,8

11,1

10,3

11,2

11,4

gorzowska

8,9

10,4

12,1

9,1

9,8

9,6

12,4

12,3

11,4

11,1

12,5

12,6

katowicka

9,7

9,8

11,1

10,8

12,3

8,1

13,4

14,8

14,3

13,2

14,8

14,2

kielecka

7,5

7,4

9,0

9,0

8,3

8,8

10,7

9,6

10,2

9,5

10,2

10,1

koszalińsko-kołob.

8,3

9,6

10,4

9,2

10,2

11,1

10,3

12,4

9,5

12,4

9,4

10,8

krakowska

8,1

7,5

8,6

8,0

8,0

10,5

12,2

13,1

10,7

9,5

10,0

10,0

lubaczowska

10,5

10,9

9,9

9,8

7,9

9,1

10,3

10,8

11,1

9,8

11,4

11,8

lubelska

6,2

6,0

8,9

7,5

7,6

11,8

9,6

10,8

9,9

10,1

10,6

11,2

łomżyńska

7,5

10,0

8,2

7,9

13,8

8,5

10,3

11,3

9,7

9,1

11,5

11,0

łódzka

5,4

5,4

6,4

6,5

6,1

5,5

7,6

7,5

7,0

6,7

7,3

7,6

opolska

10,5

10,8

15,8

12,5

11,1

11,8

12,2

15,2

12,5

11,8

13,5

13,5

płocka

5,6

5,1

5,7

5,7

6,7

6,3

7,4

7,8

7,1

6,7

7,6

7,6

poznańska

9,6

10,4

11,6

10,8

10,9

15,9

14,9

16,7

14,6

14,4

15,3

14,9

przemyska

7,7

7,3

9,5

7,8

7,5

7,2

9,4

10,0

11,8

10,5

10,1

10,2

sandomierska

7,6

7,0

7,4

6,4

6,6

7,6

8,8

9,5

7,7

7,1

7,8

8,2

siedlecka

8,2

8,3

9,3

9,0

8,6

12,2

10,9

10,9

10,7

9,0

10,7

10,8

szczecińsko-kam.

6,7

7,2

8,5

8,2

8,0

8,5

8,7

9,4

9,5

9,3

10,1

9,3

tarnowska

9,0

9,8

11,6

10,1

10,2

9,8

11,6

12,5

12,9

11,6

12,0

12,5

warmińska

7,3

6,2

7,6

7,5

7,5

7,9

10,5

11,7

9,6

9,3

8,4

11,2

warszawska

7,3

8,5

8,1

8,4

9,1

8,6

9,1

9,1

9,6

8,8

9,8

9,8

włocławska

5,7

6,2

6,5

6,4

3,8

7,1

8,8

8,3

8,1

7,6

8,9

7,6

wrocławska

8,5

8,7

11,5

8,5

9,0

8,4

9,6

8,1

9,3

9,2

9,6

10,3

 Tab. 3.  Wskaźnik dominicantes według diecezji w latach 1992-1999 

 

Rok

Diecezja

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

%

Polska

47,0

43,1

45,6

46,8

46,6

46,6

47,5

46,9

białostocka

42,5

42,6

44,6

50,1

48,8

50,2

52,6

52,3

bielsko-żywiecka

61,2

58,6

57,2

56,4

55,6

54,7

55,2

54,1

częstochowska

41,2

37,5

39,5

40,3

39,7

38,7

42,7

42,6

drohiczyńska

52,8

54,9

47,0

49,7

48,9

50,2

47,3

49,7

elbląska

37,5

33,5

37,3

36,9

38,0

36,2

36,4

36,4

ełcka

42,8

.

.

.

.

41,5

40,5

39,3

gdańska

45,3

42,4

.

44,0

46,1

46,1

46,2

45,7

gliwicka

48,7

46,0

48,0

46,7

49,4

49,0

50,7

49,8

gnieźnieńska

48,7

45,6

46,8

47,3

49,2

49,6

50,1

47,9

kaliska

57,5

53,8

53,3

52,9

52,2

51,7

52,6

.

katowicka

51,2

48,4

49,3

49,8

50,0

50,6

51,5

50,3

kielecka

47,9

.

47,2

47,2

46,9

45,3

49,0

48,0

koszalińsko-kołob.

38,2

35,9

36,5

37,9

40,0

37,2

37,5

37,5

krakowska

55,7

.

55,4

53,4

55,2

54,7

55,6

54,4

legnicka

38,5

32,0

.

.

31,4

39,3

40,0

40,2

lubelska

42,9

39,0

.

44,3

42,8

42,7

44,9

42,3

łomżyńska

48,8

46,9

46,1

49,6

47,2

46,5

44,7

46,7

łowicka

40,8

.

.

37,2

.

36,1

36,3

.

łódzka

30,1

25,6

30,8

30,8

29,0

29,5

31,5

28,9

opolska

60,7

54,7

54,0

49,3

57,0

56,6

58,0

57,1

pelplińska

55,6

53,7

.

53,7

55,3

53,7

54,3

53,4

płocka

40,2

38,4

38,8

.

38,3

.

37,9

.

poznańska

.

.

49,9

49,7

51,1

50,0

50,8

48,6

przemyska

73,9

70,3

69,9

69,9

69,0

67,3

68,9

67,5

radomska

45,5

41,6

44,0

44,5

44,0

43,6

47,4

46,2

rzeszowska

72,9

71,4

71,0

70,1

70,9

69,4

73,6

70,9

sandomierska

53,6

45,2

49,5

49,3

51,4

48,3

51,8

51,3

siedlecka

59,6

54,2

54,2

57,1

53,2

54,6

55,6

54,4

sosnowiecka

35,8

30,2

31,5

30,9

31,3

32,1

32,6

32,5

szczecińsko-kam.

35,0

36,8

31,5

31,2

31,3

31,8

32,3

32,5

tarnowska

.

.

.

75,3

75,5

73,8

75,7

74,5

toruńska

46,0

44,2

.

43,4

44,7

44,0

42,3

41,5

warmińska

41,6

33,7

39,0

41,1

41,7

38,9

40,5

40,3

warszawska

34,4

32,3

35,7

34,9

34,5

33,8

37,7

37,1

warszawsko-praska

37,5

32,9

37,1

34,7

37,6

39,0

37,9

38,6

włocławska

42,5

39,1

38,5

39,4

39,2

.

39,9

38,4

wrocławska

46,3

39,4

43,2

42,4

43,7

42,8

44,7

43,4

zamojsko-lubacz.

54,7

51,7

51,4

53,3

50,0

49,8

50,8

50,5

zielonogórsko-gorz.

42,0

38,1

38,3

37,9

38,8

38,9

40,3

38,6

 Tab. 4.  Wskaźnik communicantes według diecezji w latach 1992-1999

 

Rok

Diecezja

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

%

Polska

14,0

13,0

13,1

15,4

14,5

15,2

17,6

16,3

białostocka

11,8

12,5

11,9

16,4

15,2

16,0

16,9

16,3

bielsko-żywiecka

18,0

17,8

15,7

17,6

16,7

17,5

19,8

17,0

częstochowska

11,3

10,4

10,4

12,6

12,1

12,0

13,8

14,9

drohiczyńska

15,4

14,8

13,5

16,7

14,9

16,1

17,8

17,1

elbląska

11,9

11,5

12,4

13,3

14,2

12,8

13,5

13,4

ełcka

13,1

.

.

.

.

17,2

17,7

16,5

gdańska

13,3

13,6

.

15,4

15,9

15,9

18,0

17,2

gliwicka

15,5

14,0

14,0

16,1

16,2

16,4

18,3

17,2

gnieźnieńska

16,0

15,1

14,5

15,8

16,6

17,5

18,7

17,2

kaliska

19,1

17,4

17,2

18,5

16,8

17,8

18,8

.

katowicka

18,2

15,8

16,7

17,5

16,7

17,9

20,1

18,6

kielecka

14,1

.

12,9

15,1

14,9

14,8

16,9

17,4

koszalińsko-kołob.

11,7

11,5

11,1

12,5

12,6

12,2

13,3

13,4

krakowska

13,7

.

12,8

14,6

14,4

14,5

19,1

16,3

legnicka

11,3

9,8

.

.

10,6

12,8

13,9

14,7

lubelska

14,5

12,8

.

15,8

14,7

15,3

19,0

16,9

łomżyńska

14,2

14,1

13,4

18,2

15,3

16,0

18,2

17,0

łowicka

13,0

.

.

12,4

.

13,0

13,6

.

łódzka

9,2

8,5

9,8

11,9

10,1

10,5

11,4

11,0

opolska

20,2

17,9

18,4

19,7

20,2

21,1

25,6

22,6

pelplińska

18,2

17,6

.

19,2

17,5

18,2

22,8

20,2

płocka

11,4

10,9

9,1

.

10,8

.

11,6

.

poznańska

.

.

16,8

18,1

18,6

18,3

20,4

19,2

przemyska

13,8

13,0

13,8

16,4

14,0

15,0

21,8

16,8

radomska

12,3

11,5

11,1

13,9

12,9

13,4

16,1

16,0

rzeszowska

14,5

13,6

13,2

16,7

14,1

15,3

25,5

17,0

sandomierska

12,5

11,1

11,5

14,3

15,2

14,3

18,4

16,2

siedlecka

16,1

14,1

13,2

17,0

14,9

15,7

19,0

17,9

sosnowiecka

10,9

9,0

8,9

9,2

9,3

9,5

10,7

10,8

szczecińsko-kam.

11,4

12,3

10,3

11,0

11,0

11,5

12,1

11,9

tarnowska

.

.

.

23,8

18,4

19,6

30,6

21,5

toruńska

14,1

13,8

.

14,9

14,1

14,2

16,6

14,7

warmińska

12,3

11,1

12,9

13,9

13,7

13,6

15,2

14,9

warszawska

13,2

11,9

12,3

13,1

13,1

13,3

14,7

14,9

warszawsko-praska

11,6

10,4

11,2

13,1

13,4

13,6

13,6

14,0

włocławska

11,4

11,4

10,0

10,8

10,9

.

11,6

12,4

wrocławska

14,2

12,6

14,1

15,2

15,0

15,1

17,0

15,6

zamojsko-lubacz.

17,6

17,2

15,3

19,1

16,9

17,5

19,7

18,9

zielonogórsko-gorz.

15,0

12,8

12,7

13,4

13,4

13,6

14,5

14,0

 Tabl. 9. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2000 roku 

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

47,5

19,4

białostocka

50,1

19,4

bielsko-żywiecka

55,5

21,3

częstochowska

44,0

15,0

drohiczyńska

51,7

21,1

elbląska

36,8

15,5

ełcka

41,6

19,9

gdańska

47,7

21,0

gliwicka

49,5

19,2

gnieźnieńska

51,0

20,3

kaliska

52,5

21,4

katowicka

51,1

22,5

kielecka

48,0

18,1

koszalińsko-kołob.

38,4

14,1

krakowska

56,5

21,4

legnicka

38,8

14,9

lubelska

44,6

19,5

łomżyńska

48,1

22,7

łowicka

34,6

14,7

łódzka

30,3

11,4

opolska

58,0

27,9

pelplińska

55,6

25,5

płocka

37,9

12,0

poznańska

50,7

21,6

przemyska

70,6

26,1

radomska

47,0

17,9

rzeszowska

73,6

28,6

sandomierska

52,6

20,4

siedlecka

54,4

21,7

sosnowiecka

32,5

11,4

szczecińsko-kam.

32,3

12,8

tarnowska

77,2

36,0

toruńska

43,0

19,2

warmińska

38,6

15,8

warszawska

35,7

14,8

warszawsko-praska

38,6

14,6

włocławska

38,9

13,2

wrocławska

43,2

17,8

zamojsko-lubacz.

53,8

23,7

zielonogórsko-gorz.

40,5

16,3

 Tabl. 10. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2001 roku

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

46,8

16,5

białostocka

49,3

16,0

bielsko-żywiecka

54,7

18,0

częstochowska

42,2

14,4

drohiczyńska

50,7

17,2

elbląska

37,3

13,8

ełcka

42,2

17,5

gdańska

46,2

17,6

gliwicka

48,1

17,3

gnieźnieńska

49,4

18,4

kaliska

50,6

18,6

katowicka

49,5

18,2

kielecka

48,5

17,8

koszalińsko-kołob.

37,8

13,7

krakowska

54,9

16,3

legnicka

38,2

14,0

lubelska

43,3

17,6

łomżyńska

47,6

17,6

łowicka

35,7

14,2

łódzka

29,3

11,1

opolska

58,0

24,3

pelplińska

53,9

20,2

płocka

38,4

11,6

poznańska

49,0

19,2

przemyska

69,5

16,9

radomska

47,0

16,2

rzeszowska

73,0

19,4

sandomierska

51,7

17,0

siedlecka

55,3

17,4

sosnowiecka

30,5

10,1

szczecińsko-kam.

31,9

11,6

tarnowska

75,1

22,6

toruńska

44,0

16,6

warmińska

40,3

15,2

warszawska

36,7

15,0

warszawsko-praska

39,7

14,4

włocławska

38,5

13,1

wrocławska

42,5

15,7

zamojsko-lubacz.

50,5

19,3

zielonogórsko-gorz.

39,3

14,7

 Tabl. 11. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2002 roku 

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

45,2

17,3

białostocka

47,1

16,7

bielsko-żywiecka

53,4

19,0

częstochowska

41,1

13,7

drohiczyńska

49,2

18,5

elbląska

36,3

13,7

ełcka

39,6

17,9

gdańska

45,3

18,8

gliwicka

45,4

17,5

gnieźnieńska

47,4

18,5

kaliska

59,3

24,4

katowicka

48,2

19,2

kielecka

47,2

17,5

koszalińsko-kołob.

35,8

12,8

krakowska

52,1

18,0

legnicka

36,2

14,1

lubelska

42,2

18,3

łomżyńska

46,7

19,6

łowicka

36,0

14,0

łódzka

29,4

11,2

opolska

55,5

25,0

pelplińska

51,3

22,0

płocka

37,7

11,6

poznańska

48,0

20,3

przemyska

68,0

21,7

radomska

44,7

15,7

rzeszowska

69,8

22,5

sandomierska

50,4

18,4

siedlecka

52,9

18,4

sosnowiecka

29,2

9,9

szczecińsko-kam.

31,3

12,0

tarnowska

73,6

29,5

toruńska

43,3

17,6

warmińska

40,0

15,1

warszawska

33,7

14,2

warszawsko-praska

37,1

13,9

włocławska

38,3

12,2

wrocławska

40,6

16,0

zamojsko-lubacz.

49,9

21,6

zielonogórsko-gorz.

37,9

14,8

 Tabl. 12. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2003 roku

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

46,0

16,9

białostocka

48,2

16,4

bielsko-żywiecka

53,6

18,2

częstochowska

44,5

15,9

drohiczyńska

49,4

18,5

elbląska

35,8

13,3

ełcka

38,7

17,8

gdańska

45,1

18,1

gliwicka

47,8

18,1

gnieźnieńska

47,4

18,5

kaliska

51,1

19,9

katowicka

48,9

18,7

kielecka

48,5

17,6

koszalińsko-kołob.

33,8

12,4

krakowska

56,7

18,3

legnicka

36,8

13,8

lubelska

43,0

17,6

łomżyńska

46,4

18,0

łowicka

37,1

14,8

łódzka

29,9

11,3

opolska

54,2

22,8

pelplińska

52,1

20,5

płocka

37,3

11,0

poznańska

48,9

19,9

przemyska

67,0

19,3

radomska

44,9

15,3

rzeszowska

71,0

19,0

sandomierska

50,7

17,3

siedlecka

51,8

16,9

sosnowiecka

32,6

10,7

szczecińsko-kam.

30,1

11,8

tarnowska

75,1

25,2

toruńska

43,1

                 16,6

warmińska

39,7

15,0

warszawska

35,3

14,5

warszawsko-praska

39,6

14,9

włocławska

39,1

12,0

wrocławska

41,3

16,0

zamojsko-lubacz.

51,3

20,8

zielonogórsko-gorz.

38,3

15,2

 Tabl. 13. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2004 roku

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

43,2

15,6

białostocka

44,3

15,0

bielsko-żywiecka

51,1

16,6

bydgoska

45,9

17,6

częstochowska

40,4

13,7

drohiczyńska

44,9

15,8

elbląska

33,8

12,9

ełcka

34,8

15,5

gdańska

43,6

17,7

gliwicka

45,1

16,4

gnieźnieńska

47,3

16,9

kaliska

47,2

17,9

katowicka

47,9

17,5

kielecka

45,7

16,3

koszalińsko-kołob.

31,6

11,6

krakowska

51,4

15,2

legnicka

33,8

12,2

lubelska

39,2

17,1

łomżyńska

44,4

16,6

łowicka

33,9

13,6

łódzka

28,6

10,5

opolska

51,8

21,1

pelplińska

51,6

20,9

płocka

34,9

10,2

poznańska

46,1

23,0

przemyska

63,4

15,6

radomska

39,4

12,6

rzeszowska

66,5

16,0

sandomierska

47,8

15,6

siedlecka

47,4

15,1

sosnowiecka

30,0

9,7

szczecińsko-kam.

29,1

11,3

świdnicka

35,4

13,3

tarnowska

69,2

21,4

toruńska

39,0

                 14,7

warmińska

39,6

14,6

warszawska

33,5

14,2

warszawsko-praska

37,5

13,9

włocławska

35,4

11,1

wrocławska

41,0

15,8

zamojsko-lubacz.

48,0

18,9

zielonogórsko-gorz.

35,7

13,9

Tab. 14. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2005 roku

 

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

45,0

16,5

białostocka

47,0

16,5

bielsko-żywiecka

52,2

18,1

bizantyjska przemysko-warszawska

51,0

20,0

bydgoska

47,4

18,6

częstochowska

42,4

14,8

drohiczyńska

49,8

17,6

elbląska

33,1

12,8

ełcka

39,6

18,2

gdańska

44,4

18,1

gliwicka

45,0

17,6

gnieźnieńska

45,6

17,7

grekokatolicka wrocławsko-gdańska

62,3

20,7

kaliska

48,6

19,4

katowicka

48,6

19,8

kielecka

45,0

16,7

koszalińsko-kołob.

32,1

11,7

krakowska

53,0

16,4

legnicka

35,7

13,8

lubelska

43,4

18,6

łomżyńska

46,3

17,8

łowicka

34,9

15,0

łódzka

29,9

11,9

opolska

51,7

22,1

ordynariat polowy

48,3

16,2

pelplińska

52,2

20,0

płocka

37,1

10,8

poznańska

47,3

19,6

przemyska

64,5

16,1

radomska

49,0

15,4

rzeszowska

71,1

17,2

sandomierska

49,9

16,1

siedlecka

51,6

17,5

sosnowiecka

32,1

10,4

szczecińsko-kam.

30,0

11,8

świdnicka

35,5

14,0

tarnowska

70,7

23,1

toruńska

40,3

15,6

warmińska

41,4

15,7

warszawska

37,4

15,4

warszawsko-praska

38,9

15,2

włocławska

37,9

12,5

wrocławska

40,9

16,9

zamojsko-lubacz.

53,7

20,5

zielonogórsko-gorz.

36,3

14,1

Tab.15. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2006 roku

 

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

45,8

16,3

białostocka

47,4

16,8

bielsko-żywiecka

51,6

17,2

bydgoska

44,7

17,6

częstochowska

43,9

14,9

drohiczyńska

49,6

17,2

elbląska

35,3

13,2

ełcka

37,9

16,9

gdańska

45,1

17,7

gliwicka

44,7

16,4

gnieźnieńska

45,5

17,3

greckokatolicka wrocławsko-gdańska

57,7

20,4

kaliska

51,2

20,2

katowicka

59,2

18,4

kielecka

46,0

16,1

koszalińsko-kołob.

32,2

11,9

krakowska

53,6

16,6

legnicka

34,8

12,7

lubelska

44,2

19,2

łomżyńska

46,7

18,0

łowicka

35,6

14,5

łódzka

30,9

12,5

opolska

51,4

21,8

ordynariat polowy

62,2

21,6

pelplińska

50,8

18,9

płocka

36,0

10,8

poznańska

48,0

19,6

przemyska

64,8

15,8

przemysko-warszawska obrządku greckokatolickiego

48,2

17,1

radomska

45,5

16,2

rzeszowska

68,6

16,8

sandomierska

49,6

15,7

siedlecka

53,3

16,9

sosnowiecka

32,9

10,5

szczecińsko-kam.

31,1

11,4

świdnicka

35,1

14,0

tarnowska

72,5

23,5

toruńska

41,2

15,7

warmińska

39,4

14,6

warszawska

39,9

16,1

warszawsko-praska

39,4

14,7

włocławska

39,0

13,7

wrocławska

41,5

15,9

zamojsko-lubacz.

50,7

19,7

zielonogórsko-gorz.

35,7

13,5

 

 

Tab. 16. Dominicantes i communicantes według diecezji w 2007 roku

 

Diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

    44,2

   17,6

białostocka

47,9

19,3

bielsko-żywiecka

50,6

18,6

bydgoska

43,4

17,8

częstochowska

41,8

15,8

drohiczyńska

54,9

21,8

elbląska

32,2

12,7

ełcka

38,1

20,0

gdańska

44,2

19,1

gliwicka

43,6

18,5

gnieźnieńska

44,7

18,0

greckokatolicka wrocławsko-gdańska

50,0

19,7

kaliska

49,0

20,3

katowicka

46,0

18,9

kielecka

47,1

20,3

koszalińsko-kołob.

30,5

12,3

krakowska

53,4

18,0

legnicka

35,9